RODO

Klauzula informacyjna dla klientów Środowiskowego Domu Samopomocy im.
Anny w Izdebkach
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny z siedzibą w 36-203
Izdebki 580
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach jest Pani
Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 783 704 610
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017
r. poz. 1875, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn, zm.),
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.), Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010
r., Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne