RODO

Klauzula informacyjna dla klientów Środowiskowego Domu Samopomocy  im. Anny w Izdebkach

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny z siedzibą w: 36-203 Izdebki, Izdebki 580. Kontakt z administratorem możliwy jest pod wskazanym adresem, telefonicznie (13) 439-97-71 lub pod adresem poczty elektronicznej kontakt@sdsizdebki.pl.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach jest Pan Paweł Dzień, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@sdsizdebki.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn, zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r., Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), – tj. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016).
  4. Dostęp do danych osobowych będą miały podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora w zakresie obsługi technicznej i serwisowej IT, kancelaria prawna,  podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane mogą zostać udostępnione organom lub podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, sądom, organom ścigania, oraz instytucjom państwowym, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, adres: ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub  organizacji międzynarodowych, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.