Zasady przyjęcia

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prowadzonych
w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach
w pierwszym rzędzie powinny poznać placówkę.
W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie informacyjne.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia godziny spotkania
(tel. 13 4399771)

Przyjęcie nowego uczestnika do ŚDS odbywa się według określonych zasad:

1) Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach spotyka się z Kierownikiem ŚDS w celu omówienia zasad funkcjonowania placówki i warunków przyjęcia.

2) Po uzyskaniu wstępnych informacji kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia:

3) Wypełnione przez lekarzy zaświadczenia o stanie zdrowia oraz wniosek o skierowanie do ŚDS, a także orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada) składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu.

4) Po wpłynięciu wniosku do GOPS, pracownik socjalny odwiedza kandydata w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

5) Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu.

6) Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości psychofizycznych uczestnika.

7) Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.